Privacy Policy & Company Information

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is de:

EO Netherlands B.V.
Executives Online International Ltd, 
30 Upper High Street, OX9 3EZ Thame, 
Oxfordshire, Great Britain

+31 (088) 5004050 
netherlands@eoexecutives.com 
https://www.executivesonline.nl

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke persoon is:

Cardan Staffing B.V.
Joost Eijkens 
TalentSquare 13 
5038 LX Tilburg 
Nederland

+31 88 75004000

joost.eijkens@eoexecutives.com
www.cardan.com

III. Rechten van de betrokkene

Als persoonsgegevens door u worden verwerkt, maakt u zich zorgen in de zin van AVG en hebt u de volgende rechten aan de verantwoordelijke persoon:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt.

Als dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u bij de verantwoordelijke informatie vragen over de volgende informatie:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;

(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;

(5) het recht op rectificatie of wisseling van persoonlijke gegevens betreffende u, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;

(6) het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld;

(8) het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, paragraaf 1 en 4 AVG en - .. Althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u de juiste garanties aanvragen in overeenstemming met. Artikel 46 GDPR om te worden geïnformeerd in verband met de overdracht.

2. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling als de persoonsgegevens die u verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van verwerking

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

(1) als u de juistheid van uw persoonlijke informatie voor een bepaalde periode weigert die organisatie in staat stelt om de juistheid van uw persoonlijke informatie te verifiëren;

(2) de verwerking onwettig is en u weigert de verwijdering van de persoonlijke gegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens te eisen;

(3) de verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u hebt deze nodig met het oog op het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of

(4) Als u object te behandelen met art. 21 par. 1 hebt geplaatst in overeenstemming en AVG nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van verantwoord zwaarder wegen dan uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens betreffende beperkt, deze gegevens kan - afgezien van hun storage - alleen met uw toestemming, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims of aan een andere persoon of entiteit rechten te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, informeert de verantwoordelijke persoon u voordat de beperking is opgeheven.

4. Recht op annulering

a) Verplichting om te verwijderen

U kunt van de organisatie verlangen dat deze uw persoonlijke gegevens zonder vertraging verwijdert en de organisatie moet die informatie onmiddellijk verwijderen als een van de volgende situaties waar is:

(1) Persoonsgegevens betreffende u zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U herroept uw ​​toestemming, waarop de verwerking volgens. Artikel 6 par. 1 blz. 1 lit. a of artikel 9 par. 2 lit. een AVG en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.

(3) Volgens. Artikel 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking, of u legt een edelsteen. Artikel 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.

(4) Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) De verwijdering van de persoonsgegevens betreffende u wordt vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

(6) De persoonlijke gegevens betreffende u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de AVG.

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke persoon de persoonlijke gegevens met betrekking tot u openbaar heeft gemaakt en in overeenstemming daarmee is. In artikel 17, lid 1, van de AVG neemt zij passende, ook technische, maatregelen om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken waarvan is vastgesteld dat ze schade hebben ondervonden, te informeren, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten Door hen gevraagde persoon om alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen of om kopieën of replica's van dergelijke persoonlijke gegevens te maken.

c) Uitzonderingen

Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

(2) voor de naleving van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist door het recht van de Unie of de lidstaten, het onderwerp van de lading, of de uitvoering van een taak die van openbaar belang is en wordt uitgevoerd in de uitoefening van het openbaar gezag, dat de persoon die verantwoordelijk overdragen uitgevoerd was;

(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid uit hoofde van artikel 9, lid 2, lit. h en i en artikel 9 (3) AVG;

(4) voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, vlg.Artikel 89, lid 1 AVG, voor zover de onder a) bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk of ernstig kan beïnvloeden, of

(5) om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie

Als u het recht van rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tot de verantwoordelijke voor de verwerking hebt, is hij / zij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens met betrekking tot u zijn gecorrigeerd of verwijderd of verwerking beperkt te melden, tenzij: dit blijkt onmogelijk of gaat gepaard met een onevenredige inspanning.

U hebt het recht op informatie over deze ontvangers.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan de controller verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere persoon door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonlijke gegevens, op voorwaarde dat

(1) de verwerking op toestemming volgens art. Artikel 6 par. 1 blz. 1 lit. een AVG of artikel 9 par. 2 lit. een AVG of een contract volgens Artikel 6 par. 1 blz. 1 lit. b AVG is gebaseerd en

(2) de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

In dit recht uit te oefenen, heb je ook te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens rechtstreeks worden overgedragen van de ene andere verantwoordelijke persoon die verantwoordelijk is, voor zover technisch haalbaar rechts. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is gedelegeerd.

7. Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, de verwerking van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan, die overeenkomstig artikel 6, par. 1, blz. 1 is verlicht. e of f AVG neemt een bezwaar; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de persoonsgegevens van u niet langer verwerken tenzij hij overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, worden uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

Ongeacht richtlijn 2002/58 / EG hebt u de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, uw recht op opt-out uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

8. Recht om de verklaring inzake gegevensbeschermingverklaring in te trekken

U hebt het recht om uw privacyverklaring op elk moment te herroepen. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde beslissing van geval tot geval, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing

(1) vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de organisatie,

(2) toegestaan ​​is volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en indien die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens op grond van artikel 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, brandt. a of g AVG is van toepassing en er zijn redelijke maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen de persoon die verantwoordelijk nemen passende maatregelen om de rechten en vrijheden, alsook uw rechtmatige belangen te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op het verkrijgen van de interventie van een persoon van de kant van degenen die verantwoordelijk zijn, om een ​​verklaring van zijn eigen positie en gehoord over de uitdaging van het besluit.

10. Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit

Niettegenstaande een anders administratieve of juridische procedures, heb je het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van werk of de plaats van de vermeende schending te bereiken als je van mening dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende tegen de AVG schendt.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 van de AVG.

IV Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken we persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en services. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing op gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6, lid 1 S.1. een algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is, wordt artikel 6, lid 1, blz. 1 verlicht. b AVG als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die onderworpen is aan ons bedrijf, artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. c AVG als juridische basis.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, wordt artikel 6, lid 1, blz. 1 verlicht. d AVG als juridische basis.

Is de verwerking van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een ander te beschermen en niet de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, de voormalige belang niet opwegen tegen, paragraaf 6 is een soort .. 1 S.1 lit. f AVG als juridische basis voor verwerking.

3. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is verwijderd. Bovendien kan het worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgever daarin voorziet in EU-voorschriften, wetten of andere voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Een blokkering of verwijdering van de gegevens gebeurt zelfs wanneer een door de genoemde normen gestelde bewaarperiode afloopt, behalve dat een noodzaak voor verdere opslag van de gegevens voor een of een overeenkomst bestaat.

V. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt geopend, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de aanroepende computer.

De volgende gegevens worden hier verzameld:

 • Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetserviceprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van toegang
 • Webpagina's waarvan het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website
 • Webpagina's toegankelijk via het systeem van de gebruiker via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de duur van de sessie. Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de beveiliging van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context.

Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens volgens artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. f AVG.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel van de verzameling te bereiken. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de respectieve sessie is afgelopen.

In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit het geval na niet meer dan zeven dagen. Een extra opslag is mogelijk.In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende client niet langer mogelijk is.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor de werking van de website. Er is dus geen tegenspraak van de kant van de gebruiker.

VI. Gebruik van cookies

 1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser eenduidig ​​kan worden geïdentificeerd wanneer de webpagina wordt opgeroepen.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de bellende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina-einde. De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

 • taalinstellingen
 • Artikel in het winkelwagentje
 • Log-in informatie
 • Ingevoerde zoektermen
 • Frequentie van paginaweergaven
 • Gebruik van website-functies
 1. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-einde.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • het winkelen
 • Overdracht van taalinstellingen
 • Om het ontwerp en de functionaliteit van onze website te verbeteren.

Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. f AVG.

 1. Duur van opslag-, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze kant verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan.Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

VII Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, worden de volgende gegevens van het invoermasker naar ons verzonden.

 • e-mail:
 • voornaam
 • IP-adres van de aanroepende computer
 • Datum en tijdstip van registratie

In verband met de verwerking van gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven, is er geen openbaarmaking van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief, is de toestemming van de gebruiker, artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. .

3. Doel van de gegevensverwerking

De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen. Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel van de verzameling te bereiken. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

Abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beëindigd. Voor dit doel is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief.

 

VIII Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door persoonlijke informatie te verstrekken. De gegevens worden ingevoerd in een invoermasker en naar ons verzonden en opgeslagen. Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats.De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • e-mail:
 • naam
 • voornaam
 • adres
 • Telefoon / mobiele telefoon

Als de registratie dient ter uitvoering van een contract waarvan de gebruiker een partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. b AVG.

Als onderdeel van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker om deze informatie te verwerken verkregen.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker, artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. een AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Registratie van de gebruiker is vereist om een ​​contract met de gebruiker te sluiten of om precontractuele maatregelen uit te voeren.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel van de verzameling te bereiken. Dit is het geval tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractant op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de registratie op elk gewenst moment te annuleren. De gegevens die over u zijn opgeslagen, kunnen op elk moment per e-mail worden gewijzigd.

IX. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Als een gebruiker deze mogelijkheid realiseert, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • e-mail:
 • naam
 • voornaam
 • verzoek

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

IP-adres van de gebruiker

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het verzendproces en wordt er verwezen naar dit privacybeleid. Als alternatief is contact mogelijk via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen. Er is in deze context geen bekendmaking van gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker, artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. een AVG. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. Als de e-mail contact tot doel heeft een contract te sluiten, dan is een aanvulle

nde juridische basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. b AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens van het invoermasker dient ons alleen om het contact te verwerken. In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. De andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel van de verzameling te bereiken. Voor de persoonlijke gegevens van het invoerformulier van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie in kwestie definitief is opgehelderd. De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

De gebruiker heeft de mogelijkheid om op elk moment zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet doorgaan. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.

X. Gebruik van Facebook Pixel

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 Verenigde Staten of, als u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland. Facebook kan deze analysetool gebruiken om de gebruikers van onze website te bepalen als een doelgroep voor het weergeven van advertenties.

2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1 S.1. f AVG.

 3. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Facebook-pixels dient ter beoordeling van de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoekdoeleinden. Als gevolg hiervan kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

 4. Duur van opslag

We hebben geen informatie over de duur van de opslag.

 5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

De verzamelde gegevens blijven anoniem voor ons. Ze worden opgeslagen en verwerkt door Facebook. Er is een mogelijkheid dat een verbinding met uw Facebook-profiel kan worden gemaakt. Facebook kan deze gegevens gebruiken voor haar eigen promotiedoeleinden onder het beleid voor het gebruik van Facebook-gegevens (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Als u niet wilt dat Facebook het gebruik van onze website koppelt aan uw Facebook-profiel, logt u dan uit van hun Facebook-gebruikersaccount. De verzameling op Facebook-pixels en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-advertenties kan worden gecounterd via de volgende link: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van Facebook-pixels via onze opt-outlink.

 

XI. Gebruik van Twitter-plug-in

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website gebruiken we zogenaamde "sociale plug-ins" van twitter.com. 
Aanbieder van deze dienst is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Door Twitter en de "Re-Tweet" -functie te gebruiken, worden de webpagina's die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met derden. We ontvangen geen informatie over de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Voor meer informatie over hoe Twitter omgaat met uw informatie en over uw rechten en hoe u uw privacy kunt beschermen, raadpleegt u het Privacybeleid van Twitter op https://twitter.com/privacy
Als u niet wilt dat Twitter de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks toewijst aan uw Twitter-account, moet u uitloggen bij Twitter voordat u onze website bezoekt.

2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1, punt 1, onder a), AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Informatie over welke gegevens door Twitter worden verwerkt en voor welke doeleinden het wordt gebruikt, is te vinden in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy.

4. Duur van opslag

Informatie over de opslagperiode vindt u in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/en/privacy.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

Voor meer informatie over de service van Twitter, zie de volgende link: 
https://twitter.com/privacy?lang=en.

XII. Gebruik van XING plug-in

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Onze website gebruikt de "XING Share-Button", de XING SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Wanneer u deze website bezoekt, wordt via uw browser een kortetermijnverbinding tot stand gebracht met XING SE ("XING") servers, waarmee de "XING Share Button" -functies (met name de berekening / weergave van de tellerwaarde) worden aangeboden.

2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1 S.1.een GDPR.

3 .  Doel van de gegevensverwerking

De integratie van de "XING share-knop" is voor gebruiksvriendelijkheid. Als u op deze knop klikt, wordt u doorgestuurd naar de startpagina van XING. Als u bent aangemeld bij uw profiel, kunt u de link naar onze website aanbevelen.

4 .  Duur van opslag

XING slaat geen persoonlijke gegevens over u op door deze website te bellen. XING slaat met name geen IP-adressen op. Er is ook geen evaluatie van uw gebruiksgedrag door het gebruik van cookies in verband met de "XING Share-knop".

5 .  Oppositie en verwijdermogelijkheid

De huidige gegevensbeschermingsinformatie op de "XING Share-knop" en aanvullende informatie is te vinden op de volgende website: 
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

 

XIII.gebruik van Youtube

1 .  Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken de door Google aangedreven plug-in op YouTube, YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. Wanneer u onze website bezoekt, maakt uw browser verbinding met de servers van YouTube. Informatie over uw websitebezoek wordt gedeeld met YouTube. We hebben geen controle over de inhoud van de plug-in. Als je tijdens je bezoek bent ingelogd op je YouTube-account, kan YouTube je bezoek aan deze site koppelen. Door interactie met deze plug-in wordt deze informatie rechtstreeks naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Als je deze gegevensoverdracht niet wilt, moet je uitloggen bij je YouTube-account voordat je onze website bezoekt.

2 .  Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. f AVG.

3 .  Doel van de gegevensverwerking

De voorziening van de YouTube plug-in is voor de gebruiksvriendelijkheid van onze site.

4 .  Duur van opslag

We hebben geen informatie over de duur van de opslag.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

Ga voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling van YouTube naar: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

Dit privacybeleid is  gemaakt met de hulp van  DataGuard .

 

Deze website bevat een geo-tracking faciliteit om bezoekers binnen de website door te verwijzen naar de meest effectieve informatie voor de bezoeker. Uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt in overeenstemming met onze legitieme belangen en die van onze partners.